در این دوره چه آموزش داده می شود؟

در دوره روابط عمومی در هتل مدیریت ارتباط میان کارکنان هتل با مخاطب تعریف می گردد، به بیانی دیگر روابط عمومی وظیفه مدیریتی برای ایجاد تفاهم میان هتل و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخ گویی است و امروزه کارایی و اثر بخشی هتل بدون مدیریت ارتباطات دورن و برون سازمانی از سوی روابط عمومی مفهومی ندارد. فعالیت هایی مثل سخنرانی در یک کنفرانس، کاربا رسانه ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه ها و ارتباط با کارکنان در لیست فعالیت های این دانش است. هر هتل و یا هر مجموعه ای که ارتباط با مشتری و ارباب رجوع داشته باشد نیازمند افرادی است برای آن که با مشتریان این مجموعه ها ارتباط داشته باشند و بتوانند در مواقع مختلف پاسخ گوی مشتریان باشند به گونه ای که باعث رضایت مندی افراد شوند.

امروزه در علم مدیریت، مدیریت روابط عمومی یکی از قطعه های پازل برای پیش برد درست اهداف هر هتلی است.

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

دوره روابط عمومی در هتل توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی برگزار می شود.