در این دوره چه آموزش داده می شود؟

یکی از بازوهای مدیریت خانه داری در هر هتلی سرپرست طبقات میباشد که با همکاری متقابل بین واحدهای مرتبط، نتیجه رضایت بخش حاصل خواهد ‌شد. به صورت کلی سرپرست طبقه در هتل ها ناظر اتاق ها، اماکن عمومی و کلیه فضاها و اموال هتل در طبقه خود میباشد. نظارت بر تمیزی و مرتب بودن موارد ذکر شده تنها قسمتی از وظایف شخص نامبرده میباشد. همچنین سرپرست طبقه مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای تدوین شده هتل را در ارائه خدمات توسط واحد خانه داری دارا میباشد. رویکرد اشخاص مشغول در این پست میباید بر اساس ایجاد حداکثر رضایت در میهمانان بر اساس ارئه خدمات مناسب ، به موقع و با کیفیت به میهمانان باشد.

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

دوره مدیریت خانه داری توسط آموزشگاه هتلداری کلید طلایی برگزار می شود.