تاریخ شروع

11:00 ق.ظ

شنبه - 1400/01/14

تاریخ پایان

2:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1399/12/13

آدرس

رامسر، هتل کوثر

بازدید هنرجویان دوره مدیریت عمومی هتل از هتل کوثر رامسر
جهت آشنایی بیشتر هنرجویان با فعالیت تمامی بخش های هتل
مورخ 13 اسفند 99