بازدید دوره مدیریت عمومی - آبان 99
تاریخ شروع

3:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1399/08/21

تاریخ پایان

5:00 ب.ظ

پنجشنبه - 1399/08/22

آدرس

رامسر، هتل کوثر

بازدید از هتل کوثر رامسر به همراه فراگیران دوره مدیریت عمومی هتل

توسط شرکت هتلداری کلید طلایی

آبان 99