حمید نعمتیان سرپرست محترم انجمن ورزش در طبیعت
تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

دوشنبه - 1399/10/22

تاریخ پایان

12:00 ب.ظ

دوشنبه - 1399/10/22

آدرس

تهران، فدراسیون ورزش های همگانی

انجمن ورزش در طبیعت – فدراسیون ورزشهای همگانی

گفت و گو همراه با آقای حمید نعمتیان سرپرست محترم انجمن ورزش در طبیعت

موضوع جلسه : پروژه در حال اجرا