در این دوره چه آموزش داده می شود؟

دوره تخصصی آموزش پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی ;

اهداف آموزش

 • تاریخچه پیتزا
 • معرفی تجهیزات
 • نگهداری تجهیزات
 • انواع خمیر پیتزا
 • انواع سس های پیتزا
 • و…

پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

 • پیتزا مخصوص
 • پیتزا مخلوط
 • پیتزا آمریکانو
 • پیتزا آپاچینو
 • پیتزا پپرونی
 • پیتزا سبزیجات
 • و…
 • پیتزا چانو
 • پیتزا چیکن گورمه
 • پیتزا بیف گورمه
 • پیتزا کاپریچیوزا
 • پیتزا آل پلو
 • پیتزا پستو
 • پیتزا دیابلو
 • پیتزا میلانو
 • و…

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

دوره آموزش انواع پیتزاها توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی برگزار می شود.